Legion Maryji

Legion Maryji

Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana (księdza względnie członka kongregacji religijnej - zakonnika, zakonnicy), który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.
Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną pracę apostolską w dziele Maryi i Kościoła.
Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu.

 


Najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii nosi nazwę prezydium i zostaje utworzona za zgodą proboszcza. Członkowie jej zbierają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których odmawiają przypisane modlitwy z rozważaniem jednej części różańca św., składają sprawozdanie z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują dalsze zadania na kolejny tydzień.
Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza zawsze proboszcz. Całością działalności Legionu Maryi kierują ludzie świeccy.
Kierownik duchowy jest obecny na każdym spotkaniu i wychowuje członków wspólnoty w duchu maryjnej służby. Wygłaszana w czasie tygodniowego spotkania alokucja ma na celu wewnętrzne urobienie legionistów, aby "w każdym podopiecznym i w każdym współlegioniście dostrzegali oczyma Maryi samego Chrystusa". Czynni członkowie wspólnoty legionowej składają, po okresie próby, uroczyste przyrzeczenie legionowe, w którym obiecują - pod kierownictwem Ducha św. - poświęcić się pracy dla ratowania ludzi zagrożonych złem grzechowym zdając się w tej pracy całkowicie na opiekę Maryi Niepokalanej.
Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej - jego zadaniem jest troska o życie nadprzyrodzone swoich podopiecznych.
Dla młodzieży do lat 18 można tworzyć prezydia młodzieżowe. Czas pracy apostolskiej dla młodzieży jest skrócony o połowę.
Wszystkie zasady i założenia działalności Legionu Maryi podaje "Podręcznik Legionu Maryi", który jest przedmiotem studium podczas tygodniowego spotkania.
Dla pogłębienia życia wewnętrznego członków wspólnoty legionowej, odbywają się coroczne rekolekcje zamknięte i dni skupienia.
Kilka przykładów pracy apostolskiej wykonywanej przez Legion Maryi:
- odwiedzanie chorych i samotnych parafian w domach, szpitalach, domach opieki społecznej,
a także odwiedzanie skazanych;
- przygotowywanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych;
- pozyskiwanie członków pomocniczych dla Legionu Maryi - auksykliatorów;
- odwiedzanie rodzin, które nie miały kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną;
- zachęcanie parafian do codziennego uczestniczenia we Mszy świętej oraz przyjmowania Komunii
świętej;
- pomoc w organizowaniu ważnych uroczystości w parafii.
W czasie wszystkich odwiedzin apostolskich legioniści zachęcają do wspólnej modlitwy i obdarowują Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny.
Pragniemy również przypomnieć, że Legion Maryi od wielu lat prowadzi modlitewne czuwania nocne w pierwsze piątki miesiąca, na które serdecznie zaprasza wszystkich chętnych parafian.

Legion Maryi wiadomości ze świata:

Legion Maryi został założony przez Pana Franka Duffa - irlandczyka - urzędnika ministerstwa finansów w Irlandii. Frank Duff 7 września 1921 powołał do istnienia w Dublinie Stowarzyszenie Legionu Maryi. Duchowym celem Stowarzyszenia jest upodabnianie się do Maryi, aby pełniej uwielbiać Boga i skuteczniej przekazywać Go światu. Obowiązkiem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny.
W formacji Stowarzyszenia kładzie się mocny nacisk na rozwój życia modlitwy członków, gorliwe życie sakramentalne i kult Matki Bożej. Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie.
Legion zrzesza kobiety i mężczyzn w różnym wieku. Znane są także młodzieżowe Legiony Maryi. Sama nazwa "LEGION" sugeruje stałą obecność, gotowość do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w głoszeniu z Maryją Dobrej Nowiny światu.
Legioniści oprócz codziennych środków uświęcania, jakimi są modlitwa i częsta Eucharystia i jedna część różańca, zobowiązują się do odprawienia raz w roku rekolekcji, wzięcia udziału w pielgrzymce, odprawiania w każdym miesiącu dnia skupienia.
Apostolski wymiar duchowości legionistów obejmuje opiekę nad chorymi, starcami, troskę o estetyczny wygląd kościołów i kaplic.

 

pogrzeby

Kamerka na żywo

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka

Pielgrzymki